Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Uddrag af menighedsrådets målsætning og indsatsområder

Om kirkelivet i Holbøl sogn.

Holbøl kirke en selvfølge!
I Holbøl sogn glæder vi os over, at kirken er selvfølge; -Vi er en naturlig del af lokalsamfundet, en vigtig medspiller og medvirkende i mange af byens traditioner og tiltag.

Det nye menighedsråd, der nu har taget over, fortsætter hverdagen, og I kan her på siden løbende følge vore tanker og ideer om Holbøl Kirke og udviklingen. 
Holbøl er en by i udvikling, hvor der, byens størrelse til trods, er et rigt foreningsliv med mange tilbud og aktiviteter rettet mod forskellige interessenter og aldersgrupper. Ud over at kirken, i et meningsfyldt omfang, skal være deltagende i de ting som sker, og det som optager folk i byen, ser vi midt i al udviklingen og alle aktiviteterne, det som vores opgave/mulighed at etablere modstykket. Vi ønsker, at livet i og omkring kirken skal være byens frirum. Her skal der være rum og plads både til forkyndelse, til stilhed, eftertanke, men også til bare at være og til at drikke ”planløs kaffe”, samt drøfte det som optager og fylder i den enkeltes liv.

Gudstjenestelivet: I Holbøl har vi en del faste kirkegængere, som det er af afgørende betydning at vi fastholder. Vi arbejder med forskellige små tiltag, som har til hensigt at inddrage menigheden i bl.a. forberedelsen af gudstjenesten.
Yderligere har vi en række ”særlige gudstjenester” rettet mod forskellige segmenter. Desuden afholdes forskellige sammenhængende aften/tema gudstjenester med mulighed for en efterfølgende snak og en forfriskning i våbenhuset.

Øvrige kirkelige handlinger: Sidste år havde vi blikket rettet i mod både begravelse, bisættelse og urnenedsættelse. Overordnet var målsætningen, at der skabes en smuk sammenhæng fra den døde modtages i kapellet og til der tages endelig afsked ved graven eller kirkelågen. Konkret udmøntede det sig i indvendig renovering af kapellet, udgivelsen af folderen: ”en hjælp til de pårørende” samt ændringer af forskellige procedurer blandt kirkens personale.
Vi har med stor opbakning startet en strikkecafé som bl.a. fremstiller dåbsklude og dåbskasser. Vi har haft skolebørn på besøg, som blev fortalt om dåbens betydning og som efterfølgende har lavet ”dåbstegninger”, som har været udstillet i kirken sammen med dåbskludene.

I Holbøl prioriteres konfirmanderne højt. Konfirmationsforberedelsen er en periode, som de unge glæder sig til og tager særdeles aktivt del i. Dog finder vi ikke, at vi har formået at inddrage forældrene i tilstrækkelig grad, hvorfor vi vil iværksætte forskellige tiltag. Bl.a. har vi planer om at invitere forældrene til at deltage i undervisningen nogle timer en søndag ved opstart og afslutning af forløbet.

På samme måde vil vi i det kommende år rette fokus mod andre af andre kirkelige handlinger.

Grupper i menigheden:  I gennem de senere år, har vi haft fokus rettet mod byens børn, de unge og børnefamilierne. Vi har fået skabt gode og solide traditioner for børnefamilierne og har et særdeles godt samarbejde med byens skole og børnehave. 

Fremadrettet skal blikket vendes mod den ældre befolkningsgruppe, idet vi netop her ser, at der er et behov, særligt blandt dem som ikke kan eller ønsker at deltage i byens mange tilbud om fysisk aktivitet. Vi har som nævnt allerede fået etableret strikkecaféen, som på ganske kort tid har udviklet sig til at handle om meget andet end fremstilling af dåbsklude. Bl.a. er der damer som gerne vil deltage i pyntningen af kirken, være os behjælpelige med af folde salmehæfter, aktivitetsfoldere og andre små praktiske opgaver. På samme måde håber vi at kunne skabe andre fællesskaber, som er værdifulde både for den enkelte og for kirkelivet som helhed - f.eks. en middagsklub for mænd.

I kirken har vi mange aktiviteter som retter sig mod den brede del af menigheden; ud over de forskellige gudstjenesterne er der f.eks. menighedsudflugt, kirkekoncerter og foredragsaftener som afholdes  på Holbøl Landbohjem, men som starter med en kort andagt i kirken.

De ydre områder af sognet:  Kirkelivet er i høj grad centreret om byen Holbøl, hvor også de fleste af vore kirkegængere bor. Fremadrettet ønsker vi blive bedre til at se udnytte de muligheder, som ligger i lokalområdet. 

Kommunikation: I sidste valgperiode var kommunikationen et af de store indsatsområder, således at vi i dag kommunikerer ved brug af mange forskellige medier. Vi er blevet gode til at få gjort opmærksom på, hvad der sker i kirken, men kunne sagtens blive langt mere målrettede, samt bedre til også at kommunikere andre budskaber. Kommunikationen er økonomisk og tidsmæssigt krævende for præst og menighedsråd. Vi har netop indført Church-desk som elektroniske platform for både intern og ekstern kommunikation. Vi har valgt sideløbende at støtte og benytte LokalNyt, som kommer ud til hele sognet. Du kan også følge os på Facebook.